Online aanmelden

Online uw verzoek tot vordering afgeven? Meldt deze aan!
Incasso calculator

Factuurbedrag
BTW plichtig
Incasso kosten
 
Online betalen met iDEAL
Adres:
Wijchenseweg 118
6538 SX Nijmegen
Postbus 556
8200 AN Lelystad
Telefoon:
Fax:
e-mail:
0515 46 20 87

info@gdwplus.nl

De Hoge Raad geeft antwoord over veertiendagenbrief.

De Hoge Raad heeft op 25 november 2016 antwoord gegevens op een aantal vragen over de zogenoemde "veertiendagenbrief".
Dit is dé brief die u als schuldeiser aan uw niet-betalende klant moet sturen voordat u recht heeft op vergoeding van de incassokosten op grond van de Wet op de Incassokosten (W.I.K.)

De vragen gingen onder andere over de volgende punten:
- de aanvang van de betalingstermijn van 14 dagen
- de formulering van de betalingstermijn in de brief zelf
- de gevolgen van een deelbetaling binnen de betalingstermijn

Aan de hand van de uitspraak gaan wij in op bovenstaande punten.

De aanvang van de betalingstermijn van 14 dagen

De betalingstermijn van 14 dagen begint volgens de wet 'de dag NA aanmaning' te lopen. De Hoge Raad geeft aan dat daarmee wordt bedoeld de dag nadat de veertiendagenbrief door de klant is ontvangen. De betalingstermijn start dus niet vanaf het moment van verzending.

Dit betekent dat u vervolgens voor de vraag wordt gesteld op welk moment de klant de brief heeft ontvangen. Ook daarover geeft de Hoge Raad duidelijkheid. U mag er vanuit gaan dat de brief 2 dagen na verzending door de klant ontvangen is. Dit is anders wanneer de ontvangst van de brief of de ontvangstdatum wordt betwist. Dan zult u moeten bewijzen dat en op welke dag de brief door de klant is ontvangen. Overigens gold dit al voor elke andere brief die u naar een klant verstuurt en waarvan de ontvangst wordt betwist. Verder dient u volgens de Hoge Raad wel rekening te houden met de dagen waarop geen post wordt bezorgd, namelijk de zondagen, maandagen en officiële feestdagen. Deze dagen tellen niet mee als tussenliggende dag of de dag van bezorging.

Ter verduidelijking het volgende voorbeeld. Wanneer u op vrijdag de veertiendagenbrief verstuurt, zal de termijn van 14 dagen pas op woensdag aanvangen. Dit is als volgt te verklaren. De tussenliggende dag is de zaterdag. De zon- en maandag tellen niet mee. De dag van bezorging is dinsdag. De 14-dagentermijn begint dus op woensdag te lopen.

Nu kunt u ervoor kiezen om op vrijdagen en rond officiële feestdagen geen veertiendagenbrieven meer te versturen, omdat er dan verschillen ontstaan in de momenten waarop de 14-dagentermijn zal eindigen en dus waarop uw klant incassokosten verschuldigd zal zijn. U kunt dit echter oplossen door in uw debiteurenbewakingsproces er vanuit te gaan dat de termijn begint te lopen vanaf de vijfde dag na verzending van de brief. Op die manier voorkomt u dat u bij elke te versturen veertiendagenbrief dient te berekenen wanneer de betalingstermijn begint.

De formulering van de betalingstermijn

Uitgaande van het vorengaande heeft de Hoge Raad bepaald dat formuleringen in de veertiendagenbrief als "binnen veertien dagen na heden", "binnen veertien dagen na verzending van deze brief" of "binnen veertien dagen na heden, welke termijn begint te lopen de tweede dag na dagtekening van deze brief", niet juist zijn.

De reden daarvoor is dat niet wordt uitgegaan van het ontvangstmoment van de brief, terwijl dít moment juist bepalend is. Correct is wel, aldus de Hoge Raad: "binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd" of "binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd". 
De formuleringen blinken niet uit in helderheid, maar uitdrukkelijk adviseren wij u één van deze formuleringen wel in uw brief op te nemen, zodat over de wijze van formulering geen discussie zal ontstaan wanneer uw zaak aan de rechter wordt voorgelegd.

Gevolgen van een deelbetaling

Tot slot heeft de Hoge Raad ook antwoord gegeven op de vraag wat de gevolgen zijn wanneer tijdens de 14-dagentermijn een deelbetaling wordt gedaan. De Hoge Raad heeft bepaald dat de klant ook dan incassokosten verschuldigd is. Het bedrag dat hij verschuldigd is dient dan echter te berekend te worden over het bedrag dat ná de deelbetaling nog openstaat.

Nadere informatie

Indien u naar aanleiding van het vorenstaande vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.


Terug naar het overzicht