Online aanmelden

Online uw verzoek tot vordering afgeven? Meldt deze aan!
Incasso calculator

Factuurbedrag
BTW plichtig
Incasso kosten
 
Online betalen met iDEAL
Adres:
Wijchenseweg 118
6538 SX Nijmegen
Postbus 556
8200 AN Lelystad
Telefoon:
Fax:
e-mail:
0515 46 20 87

info@gdwplus.nl

Algemene voorwaarden

1.
Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met GDW+ Gerechtsdeurwaarder*Incasso aangegane overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. 
Begripsbepalingen

 • GDW+ Gerechtsdeurwaarder*Incasso:
  De door Dirk de Veen en/of diens rechtsopvolger(s) onder de benaming GDW+ Gerechtsdeurwaarder*Incasso (verder te noemen GDW+) geëxploiteerde gerechtsdeurwaarder- en incassopraktijk.
 • Cliënten:
  Opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die GDW+ een opdracht verstrekken. 
 • Cliënten met een executoriale titel: 
  Opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die al beschikken over een executoriale titel (vonnis, beschikking, enz.), die GDW+ opdracht verstrekken tot betekening en eventuele verdere ten uitvoer legging van die executoriale titel. 
 • Tussenpersonen:
  Opdrachtgevers, die beroepshalve juridische en/of incassowerkzaamheden verrichten. Hieronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en aanverwante bedrijven.
 • Ambtelijke werkzaamheden:
  Alle werkzaamheden die door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen, de zogenaamde ambtshandelingen.
 • Niet-ambtelijke werkzaamheden: 
  Alle werkzaamheden die door de wet als nevenactiviteiten of niet expliciet door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen. Hieronder vallen onder andere: werkzaamheden in het kader van debiteurenbeheer, incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van de rolzitting bij de Rechtbank, sector kanton en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.


3.
Aanvaarding

3.1     Een aan GDW+ verstrekte opdracht geldt als door GDW+ aanvaard indien dit schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer GDW+ is begonnen met de uitvoering van de opdracht.
GDW+ is in ieder geval begonnen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat GDW+ zich ten opzichte van (een) derde(n) heeft gedragen als opdrachtnemer. 3.2     Alle opdrachten, die worden gegeven aan één of meer van de aan GDW+ verbonden (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders, gelden te zijn gegeven aan GDW+.

4.
Werkzaamheden

4.1     De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.2     Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgevers ten opzichte van GDW+.
4.3     Het staat GDW+ vrij om derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. De daaraan verbonden kosten worden door GDW+ als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4.4     In het geval dat GDW+ de algemene opdracht wordt gegeven incassowerkzaamheden te verrichten of het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen, staat het GDW+ vrij een naar het oordeel van GDW+ acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen.

5.
Tarieven

5.1     GDW+ berekent voor de door GDW+ verrichte werkzaamheden de vergoeding zoals die in de tarieven van GDW+ is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
5.2     GDW+ heeft het recht de GDW+ volgens de tarieven toekomende vergoeding ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien de opdrachtgever buiten GDW+ om met de schuldenaar een regeling of schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of GDW+ zonder bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijk gesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.
5.3     GDW+ is gerechtigd de door GDW+ ontvangen bedragen te verrekenen met al wat de opdrachtgever (per saldo) aan GDW+ is verschuldigd.
5.4     GDW+ is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI – voor alle huishoudens (2010 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6.
Aansprakelijkheid

6.1     GDW+ is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan GDW+ kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.
6.2     GDW+ is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.
6.3     Door GDW+ wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.

7.
Voorschotten

7.1     GDW+ is gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever een door GDW+ te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.
7.2     GDW+ is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door GDW+ te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die GDW+ voor die opdrachtgever heeft gemaakt of nog moet maken.

8.
Betaling

Betaling van al wat aan GDW+ verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen nadat GDW+ de declaratie aan de opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd is van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

9.
Buitengerechtelijke incassokosten

Indien opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is GDW+ gerechtigd de onbetaald gelaten declaratie(s) te verhogen met incassokosten, zoals hierna onder “Incassoprovisie” bij “Tarieven voor cliënten” staat vermeld, en die kosten op de opdrachtgever te verhalen.

10.
Geschillen

10.1   Op de rechtsverhouding tussen GDW+ en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2   In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de gewone rechter te Leeuwarden.

11.
Deponeren

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden eveneens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden.

 

-.-.-.-.-

 

Tarieven voor cliënten (al dan niet met een executoriale titel)

behorende bij de algemene voorwaarden van GDW+ Gerechtsdeurwaarder*Incasso

 

Definities

 • De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot incasso.
 • Onder geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, wordt mede verstaan rechtstreeks aan de cliënt of diens opdrachtgever betaalde bedragen.
 •  Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt of diens opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Tarieven

Incassoprovisie

De incassoprovisie wordt berekend over het geïncasseerde bedrag.
Voor zaken waarin is geïncasseerd wordt incassoprovisie in rekening gebracht volgens het gebruik en algemeen aanvaard gestaffeld tarief zoals in onderstaand overzicht is opgenomen, waarbij GDW+ zal trachten deze kosten op de debiteur te verhalen. 

 belang van de zaak   incassoprovisie 
 van tot en met    
 €               0,01  €           250,00  €      37,00
 €           250,01 €            500,00  €      75,00
 €           500,01  €        1.250,00  €    150,00
 €        1.250,01  €        2.500,00  €    300,00
 €        2.500,01  €        3.750,00  €    450,00
 €        3.750,01  €        5.000,00  €    600,00
 €        5.000,01  €      10.000,00  €    700,00
 €      10.000,01  €      20.000,00  €    800,00
 €      20.000,01  €      40.000,00  € 1.000,00
 €      40.000,01  €    100.000,00  € 1.500,00
 €    100.000,01  €    200.000,00  € 2.500,00
 €    200.000,01  €    400.000,00  € 3.500,00
 €    400.000,01  € 1.000.000,00  € 4.500,00
 € 1.000.000,01  onbepaald  € 5.500,00

  
De incassoprovisie voor cliënten met een executoriale titel bedraagt 10% van het geïncasseerde bedrag, met in achtneming van wat ten aanzien van (overige) cliënten bepaalde is vastgesteld.
 
Dossierkosten

Bij zaken waarin niets is geïncasseerd en zaken waarbij een bedrag van € 250,00 of minder is geïncasseerd, brengt GDW+ de cliënt een minimumbedrag van € 37,00 aan dossierkosten in rekening, behoudens indien zich een situatie voordoet als genoemd in artikel 5.2 van de algemene voorwaarden.

Advisering

Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de cliënt aan GDW+ verschuldigd een honorarium van € 125,00 per uur.
GDW+ is gerechtigd voor werkzaamheden met een specialistisch karakter met de cliënt een ander uurtarief overeen te komen.

Salaris gemachtigde

De gemaakte kosten worden aan de cliënt doorberekend op basis van het liquidatieta-rief van de rechtbank, sector kanton.

Ambtelijke kosten en verschotten

De gemaakte ambtelijke kosten worden aan de cliënt doorberekend op basis van het van overheidswege vastgestelde schuldenaartarief, het zogenaamde Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

Als er ambtelijke werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor het van overheids-wege vastgestelde schuldenaartarief geen vergoeding kennen, is de cliënt een vergoe-ding verschuldigd die gerelateerd is aan het schuldenaartarief voor gelijksoortige handelingen.

Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan GDW+ is te wijten, wordt aan de cliënt de helft van het toepasselijke schuldenaartarief in rekening gebracht.

Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die GDW+ in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, brengt GDW+, naast het van overheidswege vastgestelde schuldenaartarief, het adviseringstarief in rekening. Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt arbeidsintensieve en/of tijdrovende ambtelijke handelingen die meer zorg en tijd vragen dan gebruikelijk is.

De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel) volgens het van overheidshalve vastgestelde schuldenaartarief op de schulde-naar kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend.

BTW

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

  

-.-.-.-

 

Tarieven voor tussenpersonen

behorende bij de algemene voorwaarden van GDW+ Gerechtsdeurwaarder*Incasso

 

Definities

De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten zijn alle geïncasseerde bedragen onder aftrek van alle andere verschuldigde kosten.

Geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, zijn alle rechtstreeks aan GDW+, de eisende partij en/of de tussenpersoon betaalde bedragen, mits die betaling(en) heeft/hebben plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot afwikkeling.

Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan GDW+, de eisende partij en/of de tussenpersoon gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Tarieven

Dossierkosten

In zaken waarin GDW+ een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in de admini-stratie verwerkt, is een dossiervergoeding van € 50,00 verschuldigd.
Zodra het in rekening te brengen honorarium de gemelde basisvergoeding overschrijdt, vervalt de aanspraak op deze basisvergoeding.

Rolwaarneming

Voor de waarneming van rolzittingen bij de rechtbank, sector kanton, is door op-drachtgever verschuldigd:

 • voor het aanleggen van het dossier, het aanbrengen van de zaak inclusief de eerste rolcomparitie en het uitbrengen van het daarbij behorende rolbericht een bedrag van € 50,00, met dien verstande dat bij verstekzaken met een belang tot € 250,00 niet meer dan het toegewezen salaris is verschuldigd;
 • voor iedere volgende rolcomparitie en het daarbij behorende rolbericht een bedrag van € 10,00;
 • voor het voorbereiden en bijwonen van een comparitie van partijen, (contra) enquête en decente een bedrag van € 125,00 per uur.

Afwikkelingskosten

Voor de afwikkeling van executoriale titels en betalingen voordat een executoriale titel is verkregen, is de opdrachtgever GDW+ verschuldigd aan afwikkelingskosten overeen-komstig navolgend gestaffeld tarief:

 belang der zaak   percentage 
 van tot en met 

 

 €          0,01  €   5.000,00

 5,0%

 €   5.000,01  € 25.000,00

 2,5%

 € 25.000,01  onbepaald

 1,0%


Ambtelijke kosten en verschotten

De gemaakte ambtelijke kosten worden aan de opdrachtgever doorberekend op basis van het van overheidswege vastgestelde schuldenaartarief, het zogenaamde Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

Als er ambtelijke werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor het van overheids-wege vastgestelde schuldenaartarief geen vergoeding kennen, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan het schuldenaartarief voor gelijksoorti-ge handelingen.

Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan GDW+ is te wijten, wordt aan de opdrachtgever de helft van het toepasselijke schuldenaartarief in reke-ning gebracht.

Voor een al in gereedheid gebracht exploot, dat op verzoek van de opdrachtgever niet behoeft door te gaan, wordt aan de opdrachtgever een bedrag van € 27,50 in rekening gebracht.

Voor ambtshandelingen, die op de dag van ontvangst van de opdracht binnen de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarta-rief een toeslag van 50% in rekening gebracht.

Voor ambtshandelingen, die buiten de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaartarief een toeslag van 100% in rekening gebracht.

Wanneer sprake is van ambtelijke werkzaamheden die GDW+ in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, brengt GDW+, naast het van overheidswege vastgestelde schuldenaartarief, een uurtarief in rekening tot (maximaal) € 125,00, alles eventueel te verhogen met de in de 2 vorige alinea's bedoelde toeslag.
Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt arbeidsintensieve en/of tijdrovende ambtelijke handelingen die meer zorg en tijd vragen dan gebruikelijk is.

De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel) volgens het van overheidswege vastgestelde schuldenaartarief op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de opdrachtgever doorberekend.

BTW

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.